Selasa, 22 April 2008

Kancil dan Buaya

ڤد زمان دهولو سڠ كنچيل اداله مروڤاكن بيناتڠ يڠ ڤاليڠ چرديق د دالم هوتن. باڽق بيناتڠ-بيناتڠ د دالم هوتن داتڠ كڤداڽ اونتوق ممينتا ڤرتولوڠن اڤابيلا مريك مڠهادڤي مسئله. والاوڤون اي منجادي تمڤت تومڤوان بيناتڠ-بيناتڠ د دالم هوتن، تتاڤي اي تيدق منونجوقكن سيكڤ يڠ سومبوڠ ماله سديا ممبنتو ڤد بيلا-بيلا ماس ساج.

سواتو هاري سڠ كنچيل برجالن-جالن د دالم هوتن اونتوق منچاري ماكنن. اوليه كران ماكنن د سكيتر كاوسن كديامان تله بركورڠن سڠ كنچيل برچادڠ اونتوق منچاري د لوار كاوسن كديامانڽ. چواچ ڤد هاري ترسبوت ساڠت ڤانس، مڽببكن سڠ كنچيل براس داهڬ كران ترلالو لاما برجالن، لالو اي بروسها منچاري سوڠاي يڠ بردكتن. ستله مرده هوتن اخيرڽ كنچيل برجومڤا دڠن سباتڠ سوڠاي يڠ ساڠت جرنيه ايرڽ. تنڤا ممبواڠ ماس سڠ كنچيل تروس مينوم دڠن سڤواس-ڤواسڽ. كديڠينن اير سوڠاي ترسبوت تله مڠهيلڠكن راس داهڬ سڠ كنچيل.

كنچيل تروس برجالن-جالن مڽوسوري تبيڠ سوڠاي، اڤابيلا تراس ڤنت اي بريحت سبنتر د باوه ڤوهون بريڠين يڠ ساڠت ريندڠ د سكيتر كاوسن ترسبوت. كنچيل بركات ددالم هاتيڽ "اكو مستي برصبر جك ايڠين منداڤت ماكنن يڠ لاذات-لاذات". ستله كڤناتنڽ هيلڠ، سڠ كنچيل مڽوسوري تبيڠ سوڠاي ترسبوت سمبيل مماكن دداون كڬمارانڽ يڠ ترداڤت دسيكيترڽ. اڤابيلا تيبا د ساتو كاوسن يڠ اڬق لاڤڠ، سڠ كنچيل ترڤندڠ كبون بواه-بواهن يڠ سداڠ ماسق رانوم د سبرڠ سوڠاي."الڠكه اينقڽ جك اكو داڤت مڽبيرڠا سوڠاي اين دان داڤت منعمتي بواه-بواهن ترسبوت" فيكير سڠ كنچيل.

سڠ كنچيل تروس برفيكير منچاري عقل باڬايمانا اونتوق مڽبيرڠا سوڠاي يڠ ساڠت دالم لاڬي درس اروسڽ. تيبا-تيبا سڠ كاچيل ترڤندڠ سڠ بوايا يڠ سداڠ اشيق برجمور د تبيڠ سوڠاي. سوده منجادي كبياساان بوايا اڤابيلا هاري ڤانس اي سوك برجمور اونتوق منداڤت چهاي ماتهاري.تنڤا برلڠاه-لڠاه لاڬي كنچيل تروس مڠهمڤيري بوايا يڠ سداڠ برجمور لالو بركات " هاي سابهاتكو سڠ بوايا، اڤ خبر كامو ڤد هاري اين؟" بوايا يڠ سداڠ اشيق منعمتي چهاي ماتهاري تروس ممبوك مات دان دداڤتي سڠ كنچيل يڠ منڬورڽ تادي "خبر باءيق صحابةكو سڠ كنچيل" سمبوڠ بوايا لاڬي "اڤاكه يڠ مڽببكن كامو داتڠ ك ماري؟" جواب سڠ كنچيل "اكو ممباوا خبر ڬمبيرا اونتوق كامو" مندڠر كات-كات سڠ كاچيل، سڠ بوايا تيدق صبر لاڬي ايڠين مندڠر خبر يڠ دباوا اوليه سڠ كنچيل لالو بركات "چريتاكن كڤد كو اڤاكه يڠ اڠكاو هندق سمڤأيكن".

كنچيل بركات "اكو دڤراينتهكن اوليه راج سليمان سوڤاي مڠهيتوڠ جومله بوايا يڠ ترداڤت د دالم سوڠاي اين كران راج سليمان ايڠين ممبري هديه كڤد كامو سموا". مندڠر ساج نام راج سليمان سوده مڠڬرونكن سموا بيناتڠ كران نبي سليمان تله دبري كبسرن اوليه الله اونتوق ممرينته سموا مخلوق د موك بومي اين. "باءيقله، كامو توڠڬو د سيني، اكو اكن تورون كداسر سوڠاي اونتوق ممڠڬيل سموا كاون اكو" كات سڠ بوايا. سمنتارا ايت سڠ كنچيل سوده براڠن-اڠن اونتوق منعمتي بواه-بواهن. تيدق لاما كمودين سموا بوايا يڠ برادا د داسر سوڠاي بركومڤول د تبيڠ سوڠاي. سڠ كنچيل بركات "هاي بوايا سكلين، اكو تله دڤراينتهكن اوليه نبي ساءولايمن سوڤاي مڠهيتوڠ جومله كامو سموا كران نبي سليمان اكن ممبري هديه يڠ ايستيميوا ڤد هاري اين". كات كنچيل لاڬي "براتورله كامو مرنتسي سوڠاي برمولا درڤد تبيڠ سبله سيني سهيڠڬ ك تبيڠ سبله سان".

اوليه كران ڤرينته ترسبوت اداله داتڠڽ درڤد نبي سليمان سموا بوايا سڬرا براتور تنڤا ممبنته. كات بوايا تادي "سكارڠ هيتوڠله، كامي سوده برسديا" سڠ كنچيل مڠمبيل سڤوتوڠ كايو يڠ برادا د سيتو لالو ملومڤت ك اتس بوايا يڠ ڤرتام د تڤي سوڠاي دان اي مولا مڠهيتوڠ دڠن مڽبوت "ساتو دوا تيڬ ليكوق، جنتن بتينا اكو كتوق" سمبيل مڠتوق كڤالا بوايا بڬيتوله سهيڠڬ كنچيل برجاي مڽبيرڠا سوڠاي. اڤابيلا سمڤأي دتبيڠ سان كنچيل تروس ملومڤت ك اتس تبيڠ سوڠاي سمبيل برسورق كڬمبيراان دان بركات" هاي بوايا-بوايا سكالين، تاهوكه كامو بهاوا اكو تله منيڤو كامو سموا دان تيدق اد هديه يڠ اكن دبريكن اوليه نبي سليمان".

مندڠر كات-كات سڠ كنچيل سموا بوايا براس ماره دان مالو كران مريك تله د تيڤو اوليه كنچيل. مريك برسومڤه دان تيدق اكن ملڤسكن سڠ كنچيل اڤابيلا برتمو ڤد ماس اكن داتڠ. دندم بوايا ترسبوت تروس ممبارا سهيڠڬ هاري اين. سمنتارا ايت سڠ كنچيل تروس ملومڤت كڬمبيراان دان تروس منيڬڬلكن بوايا-بوايا ترسبوت دان تروس مڠهيلڠكن ديري د دالم كبون بواه-بواهن اونتوق منعمتي بواه-بواهن يڠ سداڠ ماسق رانوم ايت.

Read more.....

Senin, 21 April 2008

حكاية سريبو ساتو مالم
(ڤرولوڬ)
قيصه راج شهراير دان شهرازد، ڤوتري وازيرڽ

دچريتاكن - تتاڤي توهنله يڠ ڤاليڠ مڠتاهوي دان مليهت اڤ يڠ ترسمبوڽي دالم سجاره مشاركت دان ماس يڠ تله ليوات - بهوا دهولو كالا، ڤد ماس ڤمرينتاهن ديناستي ساسنيه، د جزيرح اينديا دان ايندوچينا، هيدوڤلاه دوا اورڠ راج برساودارا. يڠ لبيه توا برنام شهراير، دان يڠ لبيه مودا برنام شهزمن. شهراير اداله سأورڠ كستريا برمرتبت تيڠڬي دان سأورڠ ڤهلاون يڠ براني، تق تركالهكن، ڤنوه سماڠت، دان كراس كڤالا. ككواسأنڽ منچاڤأي سلوروه نڬري ايت دان ڤندودوقڽ، سهيڠڬ نڬري ايت ستيا كڤداڽ، دان رعيت مماتوهيڽ. شهراير سنديري هيدوڤ دان ممرينته اينديا دان ايندوچينا، سمنتارا اديقڽ دبريڽ تانه سامركند اونتوق دكواساينيا
سڤولوه تاهون برلالو، كتيك سواتو هاري شهراير يڠ مراسا ريندو ڤد اديقڽ، ممڠڬيل وازيرڽ (يڠ مميليقي دوا اورڠ ڤوتري، يڠ ساتو برنام شهرازد، دان ساتوڽ لاڬي دينازرد) دان مڽوروهڽ ڤرڬي منموءي اديقڽ. ستله مڠاداكن ڤرسياڤن-ڤرسياڤن، وازير ايت ملاكوكن ڤرجالنن سياڠ دان مالم سمڤأي دي تيبا د سامركند. كتيك شهزمن مندڠر كداتاڠن سڠ وازير، دي كلوار برسام ڤارا ڤلاين اونتوق منموءيڽ. دي تورون دري كود، مملوقڽ، دان مننياكن كابر دري كاكقڽ، شهراير. وازير ايت منجواب بهوا شهراير باءيق-باءيق ساج، دان بهوا دي مڠيريمڽ اونتوق ممينتا شهزمن مڠونجوڠيڽ. شهزمن ممنوهي ڤرمينتأن كاكقڽ، لالو مولاي مڠاداكن ڤرسياڤن-ڤرسياڤن باڬي ڤرجالنن اونتوق مڠونجوڠي كاكقڽ ايت. سمنتارا ايت، دي مڽدياكن كماه باڬي وازير ايت د ڤيڠڬير كوتا، دان ممنوهي سموا كڤرلوانڽ. دي ممبريكن كڤداڽ ماكنن يڠ دايڠينكنڽ، مڽمبليه باڽق كمبيڠ اونتوق مڠحرمتيڽ، دان مڽدياكن باڽق أواڠ سرتا بارڠ-بارڠ كڤرلوان لاينڽ، جوڬ باڽق كود دان اونتا.

سلاما سڤولوه هاري ڤنوه دي ممڤرسياڤكن ديريڽ اونتوق ڤرجالنن ايت; كمودين دي منونجوق سأورڠ ڤجابت تيڠڬي ايستانڽ اونتوق مندودوكي تمڤتڽ سلاما كڤرڬيانڽ، لالو منيڠڬلكن كوتا اونتوق ملواتكن مالم د كماهڽ، دكت سڠ وازير. ڤد تڠه مالم دي كمبالي ك كوتا، اونتوق مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل كڤد استريڽ. تتاڤي كتيك مماسوكي ايستان، دي منموكن استريڽ تڠه برباريڠ دالم ڤلوكن ساله سأورڠ ڤمودا جورو ماسق. كتيك دي مليهت مريك، دنيا بروبه منجادي ڬلڤ د متنيا دان، دڠن مڠڬيليڠكن كڤالاڽ، دي بركات كڤد ديريڽ سنديري، "اكو ماسيه د سيني، دان اينله يڠ دلاكوكنڽ كتيك اكو بارو برادا د لوار كوتا. اڤ جاديڽ دان اڤ يڠ اكن ترجادي د بلاكڠ ڤوڠڬوڠكو جك اكو ڤرڬي مڠونجوڠي كاكقكو د اينديا؟ تيدق. وانيتا اين تيدق بيسا دڤرچاي." دي منجادي ساڠت ماره، لالو كاتڽ، "دمي توهن، اكو اداله راج يڠ بركواس د سامركند، نامون استريكو مڠخيانتيكو دان منيمڤاكن ڤندريتاان اين اتس ديريكو." كتيك كمارهنڽ سماكين ممونچق، دي مڽمبر ڤدڠڽ دان ممنچوڠ استري سرتا جورو ماسق ايت. لالو دي مڽيريت مريك دان ملمڤركن مريك دري ڤونچق ايستان ك ڤاريت د باوهڽ. سلانجوتڽ دي منيڠڬلكن كوتا دان ڤرڬي منموءي سڠ وازير، ممرينتهكن اڬر بيرڠكت ساعت ايت جوڬ. ڬينديراڠ دتابوه، دان مريك ممولاي ڤرجالنن، سمنتارا هاتي شهزمن ماسيه ڤانس كارنا اڤ يڠ تله دلاكوكن استريڽ ترهادڤڽ دان باڬايمان دي تله مڠخيانتيڽ برماءين سيروڠ دڠن سي جورو ماسق. مريك ملاكوكن ڤرجالنن دڠن ترڬسا-ڬسا، سياڠ دان مالم، ملالوءي ڬورون دان هوتن بلنتارا. كتيك تيبا د نڬري راج شهراير، راج شهراير برنجق كلوار اونتوق منريما مريك.

كتيك شهراير برتمو مريك، دي مملوق اديقڽ، منونجوقكن كسنڠنڽ، دان ممڤرلاكوكن دڠن ڤنوه كدرماوانن. دي مناوركن كڤداڽ تمڤت تيڠڬل د دالم ايستان يڠ بردمڤيڠن دڠن تمڤت تيڠڬلڽ سنديري، سبب راج شهراير تله ممباڠون دوا ايستان يڠ تيڠڬي دان اينده د دالم تامنڽ، يڠ ساتو اونتوق ڤارا تامو، يڠ لاين اونتوق ڤارا وانيتا دان ڤارا اڠڬوتا رومه تڠڬ ايستان. دي ممبريكن رومه تامو ايت كڤد اديقڽ، ستله ڤارا ڤلاين مڠڬوسوق لنتايڽ، مڠريڠكنڽ، ملڠكڤيڽ دڠن ڤركاكس، دان ممبوك جنديلا-جنديلاڽ، يڠ مڠهادڤ ك تامن د باوهڽ. سيسوده ايت شهزمن مڠهابيسكن وقتوڽ سڤنجڠ هاري د تمڤت تيڠڬل كاكقڽ، كمبالي ڤد مالم هاري اونتوق تيدور د ايستانڽ، لالو كمبالي لاڬي ك تمڤت كاكقڽ كايسوقان هاريڽ. تتاڤي ستياڤ كالي دي منداڤتي ديريڽ سنديرين دان مميكيركن تنتڠ سيكسأن يڠ دأكابتكن استريڽ، دي مڠلوه دالم-دالم، لالو مناهن كسدهنڽ، دان بركات، "سوڠڬوه سايڠ، كناڤ كسيالن اين منيمڤا اورڠ سڤرتي اكو اين!" دي ريسه كارنا كچمسنڽ، جيواڽ ملمه، دان دي بركات، "تق سأورڠ ڤون ڤرنه مليهت اڤ يڠ تله كوليهت." دالم كسدهنڽ، دي كهيلڠن سليرا ماكن، برتمبه ڤوچت، دان كسهاتنڽ ممبوروق. دي مڠابايكن سڬالاڽ، مران، دان تمڤق ساكيت.

كتيك راج شهراير ممندڠ اديقڽ دان مليهت بتاڤ دري هاري ك هاري دي كهيلڠن برت بادن، برتمبه كوروس، ڤوچت، كلابو، دان مورم، دي مڠيرا بهوا اين دكارينكن كڤرڬيان اديقڽ دري نڬريڽ دان كريندوانڽ كڤد نڬري سرتا كلوارڬڽ، دان دي بركات كڤد ديريڽ سنديري، "اديقكو تيدق بهاڬيا د سيني. اكو هاروس ممڤرسياڤكن هديه يڠ منداتڠكن كبايكن باڬيڽ، دان مڽوروهڽ ڤولڠ." سلاما سبولن دي مڠومڤولكن برباڬاي هديه اونتوق اديقڽ; لالو مڠونداڠڽ اونتوق مڠونجوڠيڽ دان بركات، "ديق، اكو ايڠين اڠكاو مڠتاهوي بهوا اكو برمقصود ڤرڬي بربورو دان منچاري كيجڠ سلاما سڤولوه هاري. لالو اكو اكن كمبالي اونتوق ممڤرسياڤكن ڤرجالنن ڤولڠمو. ماوكه اڠكاو ڤرڬي بربورو برسامكو؟" شهزمن منجواب، "كق، اكو مراسا كاچاو دان سديه. تيڠڬلكنله اكو د سيني، دان ڤرڬيله دڠن رحمة دان ڤرتولوڠن توهن." كتيك شهراير مندڠر كات-كات اديقڽ، دي مڠيرا بهوا ڤنولاكنڽ دكارينكن كريندوانڽ كڤد نڬريڽ. تتاڤي كارنا تيدق ايڠين ممقساڽ، دي منيڠڬلكنڽ، دان بيرڠكت برسام ڤارا ڤلاين دان ڤڠاولڽ. كتيك مريك مماسوكي هوتن بلنتارا، دي مڽوروه اورڠ-اورڠڽ اونتوق ملاكوكن ڤڠڤوڠن، ڤنجباكن دان ڤربوروان.
ستله كڤرڬيان كاكقڽ، شهزمن تيڠڬل د ايستانڽ، دان دري جنديلا يڠ مڠهادڤ ك تامن د باوهڽ، دي ممندڠي بوروڠ-بوروڠ دان ڤڤوهونن سمباري مميكيركن تنتڠ استريڽ دان اڤ يڠ تله دلاكوكن وانيتا ايت ترهادڤڽ، لالو مڠلوه سديه. كتيك سداڠ مرنوڠي كمالڠنڽ، مناتڤ ك لاڠيت دان مڠاليهكن ڤنداڠنڽ يڠ سايو ك تامن، ڤينتو ڤريبادي ايستان كاكقڽ تربوك، دان مونچو الله دري سان، برجالن دڠن اڠكوهڽ باڬايكن سايكور كيجڠ برمات هيتم، سأورڠ وانيتا، استري كاكقڽ، دايكوتي دوا ڤولوه ڬاديس بودق، سڤولوه بركوليت ڤوتيه دان سڤولوه لاينڽ بركوليت هيتم. سمنتارا شهزمن مليهت مريك دڠن سمبوڽي-سمبوڽي، مريك تروس برجالن سمڤأي اخيرڽ مريك برهنتي د باوه جنديلاڽ، تنڤا ممندڠ ك ارهڽ، كارنا مڠيرا بهوا دي تله ڤرڬي بربورو برسام كاكقڽ. لالو مريك دودوق، ملڤسكن ڤاكاين مريك، دان تيبا-تيبا تمڤق سڤولوه ڬاديس بودق دان سڤولوه بودق بركوليت هيتم يڠ سام-سام مڠنقن ڤاكاين ڤرمڤوان. لالو كسڤولوه بودق هيتم ايت برزنا دڠن كسڤولوه ڬاديس ايت، سمنتارا استري كاكقڽ ميمڠال-مڠڬيل، "مس`اود، مس`اود!" دان سأورڠ بودق بركوليت هيتم ملومڤت دري ڤوهون ك تانه، برڬيڬس ك ارهڽ، دان كمودين بودق هيتم ايت برماءين چينتا دڠنڽ. مريك منروسكن ڤربواتن ايت سمڤأي تڠه هاري. ستله سلساي، مريك بڠكيت دان ممباسوه ديري. لالو كسڤولوه بودق ايت مڠنقن ڤاكاين يڠ سام كمبالي، برباور دڠن ڤارا ڬاديس، دان سكالي لاڬي تمڤقله دوا ڤولوه اورڠ ڬاديس بودق. مس`اود سنديري ملومڤتي تمبوك تامن دان مڠهيلڠ، سمنتارا ڬاديس-ڬاديس بودق دان وانيتا ايت برجالن منوجو ڤينتو ڤريبادي ايستان، ماسوق دان ستله مڠونچي ڤينتو، منروسكن لڠكه مريك. سموا اين ترجادي د دڤن مات راج شهزمن. كتيك دي مليهت ڤمنداڠن د مان استري دان ڤارا وانيتا ميليق كاكقڽ سڠ راج يڠ اڬوڠ - باڬايمان كسڤولوه بودق ايت مڠنقن ڤاكاين وانيتا دان تيدور دڠن ڤارا ككاسيه دان سلير كاكقڽ دان اڤ يڠ دلاكوكن مس`اود دڠن استري كاكقڽ، د دالم ايستانڽ سنديري - دان مميكيركن تنتڠ بنچان سرتا كمالڠن يڠ لوار بياسا اين، كڤريهتينان دان كسدهن منيڠڬلكنڽ دان دي بركات كڤد ديريڽ سنديري، "اينله نصيب كامي سموا. مسكيڤون كاكقكو اداله راج دان ڤڠواسا سلوروه دنيا، دي تيدق داڤت مليندوڠي ميليقڽ سنديري، استري دان سلير-سليرڽ، دان منداڤتكن كسيالن د دالم رومهڽ سنديري. اڤ يڠ ترجادي ڤدكو سوڠڬوه كچيل دبنديڠكن دڠن ايت. اكو سلاما اين مڠيرا بهوا اكوله ساتو-ساتوڽ اورڠ يڠ مندريتا، تتاڤي دري اڤ يڠ تله اكو ليهت، ترڽات سموا اورڠ مندريتا. دمي توهن، كمالڠنكو اين لبيه ريڠن دبنديڠ كمالڠن كاكقكو." دي ماسيه ترهيرن-هيرن دان مڽلهكن كهيدوڤن يڠ چوبأن-چوبأنيا تيدق داڤت دهيندري سأورڠ ڤون، دان دي مولاي منموكن ڤڠهيبورن باڬي ڤندريتاانڽ سنديري دان ملوڤاكن كسدهنڽ. كتيك ماكن مالم تيبا، دي ماكن دان مينوم ڤنوه سماڠت دان كارنا مراسا لبيه باءيق، تروس ماكن دان مينوم، مڽنڠكن ديريڽ سنديري دان مراسا بهاڬيا. دي بركات كڤد ديريڽ سنديري، "اكو تيدق لاڬي سنديرين دالم كسدهنكو; اكو باءيق-باءيق ساج" سلاما سڤولوه هاري، دي تروس منعمتي ماكنن دان مينومن. كتيك كاكقڽ، راج شهراير، كمبالي دري بربورو، دي مڽمبوتڽ دڠن ڬمبيرا، ممڤرلاكوكنڽ دڠن ڤنوه ڤرهاتين، دان مڽلميڽ دڠن چريا. كاكقڽ، راج شهراير، يڠ تله مريندوكنڽ، بركات، "دمي توهن، اديقكو، دالم ڤرجالنن اكو مريندوكنمو دان برهارڤ اڠكاو برسامكو." شهزمن برتريما كاسيه ڤدڽ، دان دودوق برچڠكرام دڠنڽ. كتيك مالم تيبا، دان ماكنن سوده دساجيكن د هادڤن مريك، كدوانيا ماكن دان مينوم. شهزمن ماكن دان مينوم دڠن ڤنوه سماڠت. دي تروس ماكن دان مينوم دڠن ڤنوه سليرا دان منجادي رينڬ ڬمبيرا. وجهڽ تيدق لاڬي ڤوچت، دان منجادي كمرح-ميرهن. برت بادنڽ برتمبه، دان دي منداڤتكن كمبالي كقواتنڽ; دي كمبالي منجادي ديريڽ سنديري، اتاو ماله لبيه دري ايت. راج شهراير مڽدري كادأن اديقڽ، باڬايمان دي سبلومڽ دان باڬايمان دي منجادي سماكين سهات. تتاڤي حال ايت دڤندمڽ ساج سمڤأي سواتو هاري دي برادا د سمڤيڠڽ دان بركات، "اديقكو شهزمن، اكو ايڠين اڠكاو ملاكوكن سسواتو اونتوقكو، ممنوهي ڤرمينتأنكو، منجواب سبواه ڤرتاڽان دڠن جوجور." شهزمن برتاڽ، "اڤاكه ايت، كق؟" دي منجواب، "كتيك اڠكاو داتڠ اونتوق تيڠڬل برسامكو، اكو ممڤرهاتيكنمو سماكين كوروس، دري هاري ك هاري، سمڤأي ڤنمڤيلنمو بروبه، كسهاتنمو ممبوروق، دان كقواتنمو هيلڠ. كارنا اڠكاو تروس-تروسن دالم كادأن بڬيتو، اكو مڠيرا بهوا يڠ ممبواتمو مندريتا اداله كريندوانمو ڤد كلوارڬماو دان ڤد نڬريمو. تتاڤي مسكيڤون دمكين اكو مڽدري بهوا اڠكاو مران دان تمڤق ساكيت، اكو مناهن ديري اونتوق مننياايمو دان مڽمبوڽيكن ڤراسانكو دريمو. لالو اكو ڤرڬي بربورو. كتيك اكو كمبالي، اكو منداڤتي اڠكاو تله سمبوه دان كمبالي سهات. نه، اكو ايڠين اڠكاو منچريتاكن كڤداكو سڬالا سسواتوڽ، دان منجلسكن ڤڽباب ممبوروقڽ كادأنمو دان جوڬ ڤڽباب كسمبوهنمو تنڤا مڽمبوڽيكن اڤڤون دريكو." كتيك شهزمن مندڠر اڤ يڠ دكاتاكن اوليه راج شهراير، دي منوندوقكن كڤالاڽ، لالو بركات، "مڠناءي ڤڽباب كسمبوهنكو، اكو تيدق داڤت مڠاتاكنڽ كڤدامو. اكو هارڤ اڠكاو مڠيزينكن اكو اونتوق تيدق منچريتاكنڽ." سڠ راج ساڠت هيرن اكن جوابان اديقڽ. دان تربكر اوليه راس ايڠين تاهو، سڠ راج بركات، "اڠكاو هاروس مڠاتاكنڽ ڤدكو. اونتوق سكارڠ، ڤاليڠ تيدق، چريتاكن ڤڽباب يڠ ڤرتام."

لالو شهزمن منچريتاكن اڤ يڠ ترجادي ڤدڽ دان ڤد استريڽ، ڤد مالم كبراڠكتنڽ، دري اول هيڠڬ اخير، دان مڽيمڤولكن، "جادي سلاما اكو برساممو، راج يڠ اڬوڠ، ستياڤ اكو مميكيركن تنتڠ كجادين ايت دان كمالڠن يڠ منيمڤقاو، اكو مراسا ترڬڠڬو، ريساو، دان تيدق بهاڬيا، دان كسهاتنكو ممبوروق. اينله ڤڽبابڽ." لالو دي ترديام. كتيك راج شهراير مندڠر ڤنجلسن اديقڽ، دي مڠڬيليڠكن كڤالاڽ، ساڠت هيرن اكن ڤنيڤوان يڠ دلاكوكن اوليه ڤارا وانيتا، دان مموهون كڤد توهن اڬر مليندوڠيڽ دري كجاهتن مريك دان بركات، "ديق، اڠكاو برونتوڠ كارنا ممبونوه استريمو دان ككاسيهڽ، يڠ تله مڽببكنمو مراسا ترڬڠڬو، ريساو دان ساكيت. دمي توهن، سأندايڽ اكو مڠالمي سڤرتيمو، اكو ڤستي تله ممبونوه سكوراڠ-كورڠڽ سراتوس اتاو بهكن سريبو وانيتا. اكو ڤستي اكن ماره بسر; اكو منجادي ڬيلا. كيني برشكورله كڤد توهن يڠ تله منجاوهكنمو دري كسدهن دان ڤندريتاان. تتاڤي چريتاكنله ڤدكو اڤ يڠ مڽببكنمو ملوڤاكن كسدهنمو دان ڤوليهڽ كسهاتنمو؟" شهزمن منجواب، "سڠ راج، اكو هارڤكن، دمي توهن، اڠكاو مڠيزينكنكو تيدق منچريتاكنڽ ڤدمو." شهراير بركات، "اڠكاو هاروس." شهزمن بركات، "اكو خواطر اڠكاو اكن مراسا لبيه ترڬڠڬو دان ريساو دبنديڠ اكو." شهراير برتاڽ، "باڬايمان بيسا، ديق؟" اكو بركراس ايڠين مندڠر ڤنجلسنمو."

شهزمن لالو منچريتاكن اڤ يڠ تله دليهتڽ دري جنديلا ايستان دان بنچان يڠ ترجادي د رومه راج سنديري - باڬايمان سڤولوه بودق هيتم، يڠ مڽمار سباڬاي ڤرمڤوان، تيدور برسام ڤارا وانيتا دان سليرڽ، سياڠ دان مالم. دي منچريتاكن سڬالاڽ دري اول هيڠڬ اخير. كمودين دي مڽودهي قيصهڽ، "كتيك اكو مڽدري كمالڠنمو، اكو مراسا لبيه باءيق - دان بركات كڤد ديريكو سنديري، ءكاكقكو اداله راج يڠ بركواس د دنيا، نامون كمالڠن سڤرتي ايت تله منيمڤڽ، دان ترجادي د رومهڽ سنديري.ء عقيبتڽ اكو ملوڤاكن كڤريهتينان دان كسدهنكو، مراسا سنتاي، دان مولاي ماكن دان مينوم. اينله ڤڽباب كڬمبيراان دان سماڠتكو يڠ تيڠڬي."

كتيك راج شهراير مندڠر اڤ يڠ دچريتاكن اديقڽ، دان مڽدري اڤ يڠ تله ترجادي ڤدڽ، دي منجادي ماره، دان دارهڽ منديده. دي بركات، "ديق، اكو تيدق داڤت ممڤرچايأي اڤ يڠ اڠكاو كاتاكن، كچوالي جك اكو مليهتڽ دڠن ماتكو سنديري." كتيك شهزمن مليهت بتاڤ كاكقڽ ماره، دي بركات، "جك اڠكاو تيدق ممڤرچايأيكو، كچوالي كالاو اڠكاو مڽقسيكن كمالڠنمو دڠن ماتمو سنديري، عمومكن بهوا اڠكاو مرنچانكن اونتوق ڤرڬي بربورو. لالو اڠكاو دان اكو بيرڠكت دڠن ڤاسوكنمو، دان جك كيت تله سمڤأي د لوار كوتا، كيت تيڠڬلكن كماه بيسيرتا اورڠ-اورڠڽ، مماسوكي كوتا سچارا ديام-ديام، دان ڤرڬي ك ايستانمو. مك كايسوقان هاريڽ اڠكاو داڤت مليهت دڠن ماتمو سنديري."

راج شهراير مڽدري بهوا اديقڽ ممڤوڽاءي رنچان يڠ باڬوس، لالو ممرينتهكن تنترنيا اونتوق ممڤرسياڤكن ڤرجالنن ايت. دي ملواتكن وقتو مالم برسام اديقڽ. كتيك فاجر مڽيڠسيڠ، كدوانيا ڤرڬي ك لوار كوتا برسام تنتارا، ددهولوءي ڤارا ڤنجاڬ كماه، يڠ تله ڤرڬي لبيه دولو اونتوق منديريكن كماه د تمڤت سڠ راج دان تنترنيا اكن بركماه. كتيك مالم تيبا، راج شهراير ممڠڬيل كڤالا ايستان دان ممرينتهكنڽ اونتوق مڠڬنتيكنڽ. دي ممڤرچاياكن تنتارا كڤداڽ، دان ممرينتهكن بهوا سلاما تيڬ هاري تق سأورڠ ڤون بوليه مماسوكي كوتا. لالو دي دان اديقڽ مڽمار دان مماسوكي كوتا د مالم ڬلڤ. مريك لڠسوڠ منوجو ايستان تمڤت تيڠڬل شهزمن دان تيدور د سان سمڤأي ڤاڬي. كتيك مريك باڠون، مريك دودوق د جنديلا ايستان، ممندڠ ك تامن دان برچاكڤ-چاكڤ، سمڤأي فاجر مڽيڠسيڠ، دان ڤاڬي ڤون تيبا. كتيك مريك برجاڬ، ڤينتو ڤريبادي ايستان راج شهراير تربوك، دان مونچو الله سڤرتي بياساڽ استري راج شهراير، برجالن د انتارا دوا ڤولوه ڬاديس بودق. مريك برجالن د باوه ڤڤوهونن سمڤأي مريك تيبا د باوه جنديلا ايستان د مان كدوا راج ايت دودوق. لالو مريك ممبوك ڬاون مريك، دان تيبا-تيبا تمڤقله سڤولوه بودق هيتم يڠ كمودين برماءين چينتا دڠن سڤولوه ڬاديس ايت. سداڠكن وانيتا ايت، استري راج شهراير، ممڠڬيل-مڠڬيل، "مس`اود..مس`اود،" دان سأورڠ بودق هيتم ملومڤت دري ڤوهون ك تانه، مندكتيڽ دان بركات، "اڤ يڠ اڠكاو ايڠينكن، هاي ڤلاچور؟ اينله سا`ادو الدين مس`اود." وانيتا ايت ترتاوا دان سڤرتي يڠ لاينڽ، برماءين چينتا دڠنڽ. لالو كسڤولوه بودق هيتم ايت باڠون، ممبرسيهكن ديري مريك، دان دڠن مڠنقن ڬاون يڠ سام، برباور دڠن ڬاديس-ڬاديس ايت. لالو مريك ملڠكه ڤرڬي، مماسوكي ايستان، دان مڠونچي ڤينتو. سداڠ مس`اود، دي ملومڤتي ڤاڬر ك اره جالنن دان ڤرڬي ڤولا.
كتيك راج شهراير مليهت ڤمنداڠن استريڽ برسام ڬاديس-ڬاديس بودق ايت، دي كهيلڠن عقلڽ، دان كتيك دي دان اديقڽ تورون دري لنتاي اتس، دي بركات، "تق سأورڠ ڤون اكن سلامت د دنيا اين. ڤربواتن-ڤربواتن سماچم ايت ترجادي د كراجأنكو سنديري، دان د ايستانكو سنديري. موسنهله دنيا دان موسنهله كهيدوڤن! سوڠڬوه اين اداله بنچان بسر." لالو مريك ڤرڬي ملالوءي ڤينتو ڤريبادي، مڠمبيل جالن سمڤيڠ، دان بيرڠكت منوجو تمڤت ڤركماهن مريك، دان منموءي اورڠ-اورڠ مريك، مماسوكي كماه دان دودوق د سيڠاسان مريك. ڤارا ڤجابت ايستان، اوتوسن، ڤڠيرن، دان وازير داتڠ مڠهادڤ راج شهراير. راج شهراير ممبري ڤرينته-ڤرينته دان مڽراهكن جوبه-جوبه كهورمتن، دان جوڬ هديه-هديه لاين. لالو اتس ڤرينتهڽ، سموا اورڠ كمبالي ك كوتا. دي ڤرڬي ك ايستانڽ سنديري، دان ممرينتهكن وازير كڤالاڽ، ايه دري دوا ڬاديس شهرازد دان دينازرد، دان بركات كڤداڽ، "ڤڠڬيل استريكو، دان بونوهله دي." لالو شهراير منداتڠيڽ سنديري، مڠيكتڽ، دان مڽراهكنڽ ڤد وازير. سڠ وازير ممباواڽ كلوار، لالو ممبونوهڽ. لالو راج شهراير مڠمبيل ڤدڠڽ، مڠاچوڠكنڽ. دان كتيك مماسوكي كامر-كامر ايستان دي ممبونوه ستياڤ ڬاديس بودقڽ دان مڠڬنتيكن مريك دڠن يڠ لاين. لالو دي برسومڤه اكن منيكه هاڽ اونتوق سمالم دان ممبونوه وانيتا ايت كايسوقان هاريڽ، اونتوق مڽلامتكنڽ دري كجاهتن دان كليچيكان وانيتا، كاتڽ، "تيدق اد سأورڠ وانيتا ڤون يڠ سوچي د مان ساج د سلوروه موك بومي اين." تق لاما كمودين، دي ممبريكن ڤد اديقڽ، شهزمن، ڤربكلن اونتوق ڤرجالننڽ، دان مڠيريمڽ كمبالي ك نڬريڽ دڠن برباڬاي هديه، بارڠ-بارڠ لڠكا، دان أواڠ. سڠ اديق مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل، لالو بيرڠكت ڤولڠ.

شهراير دودوق د اتس سيڠڬسانڽ، دان ممرينتهكن وازيرڽ، ايه دري كدوا ڬاديس ايت، اونتوق منچاريكن سأورڠ استري دري كالڠن ڤوتري-ڤوتري ڤارا ڤڠيرن. سڠ وازير منداڤتكنڽ اونتوقڽ. راج تيدور دڠنڽ، دان كايسوقان هاريڽ دي ممرينتهكن سڠ وازير اڬر ممبونوه وانيتا ايت. مالم هاري ايت جوڬ دي مڠمبيل ساله سأورڠ ڤوتري ڤرويرا تنترنيا، تيدور دڠنڽ، دان كايسوقان هاريڽ ممرينتهكن وازيرڽ اونتوق ممبونوهڽ. سڠ وازير، يڠ تيدق براني منولق ڤرينتهڽ، ممبونوه وانيتا ايت. مالم كتيڬ دي مڠمبيل ساله سأورڠ ڤوتري ڤدڬڠ كراجأن، تيدور دڠنڽ هيڠڬ ڤاڬي، لالو ممرينتهكن وازيرڽ اونتوق ممبونوهڽ، دان سڠ وازير منجالنكن ڤرينته ايت. سلانجوتڽ منجادي كبياساان راج شهراير، ستياڤ مالم مڠمبيل ڤوتري ڤدڬڠ اتاو اورڠ جلتا، ملواتكن مالم برسامڽ، دان ممرينتهكن اونتوق ممبونوهڽ كايسوقان هاريڽ. دي تروس ملاكوكن حال اين سمڤأي سموا ڬاديس ماتي، ايبو-ايبو مريك بركابوڠ، دان تيمبول تونتوتن د كالڠن ڤارا ايه دان ايبو، يڠ كارنا اداڽ كجادين مڠريكن اين، مڠادو كڤد ڤنچيڤتا لاڠيت، دان مموهون ڤرتولوڠن-ڽ يڠ ماو مندڠر دان مڠابولكن دعا-دعا.

نه، سباڬايمان دسبوتكن سبلومڽ، سڠ وازير، يڠ ممبونوه ڬاديس-ڬاديس ايت، ممڤوڽاءي دوا اورڠ ڤوتري، يڠ لبيه توا برنام شهرازد، دان يڠ لبيه مودا برنام دينازرد. يڠ لبيه توا، شهرازد، ممباچ بوكو-بوكو كسوسسترأن، فيلصفات، دان علمو ڤڠوبتن. دي حافل ڤويسي-ڤويسي، ممڤلاجري چاتتن-چاتتن سجاره، دان مڠنل ڤركاتان-ڤركاتان دري باڽق اورڠ دان ڤريبهاس دري ڤارا راج دان اورڠ-اورڠ سوچي. دي ڤنداي، برڤڠتاهوان لواس، بيجقسان، دان هالوس بودي ڤكرتيڽ. دي ممباچ دان بلاجر.

سواتو هاري دي بركات كڤد باڤقڽ، "ايه، اكو ايڠين مڠاتاكن اڤ يڠ كوڤيكيركن." سڠ ايه برتاڽ، "اڤاكه ايت؟" دي منجواب، "اكو ايڠين اڠكاو منيكهكن اكو دڠن راج شهراير، سهيڠڬ اكو اكن برهاسيل مڽلامتكن باڽق اورڠ، اتاو لڽڤ دان ماتي سڤرتي يڠ لاين." كتيك سڠ وازير مندڠر اڤ يڠ دكاتاكن اوليه ڤوتريڽ، شهرازد، دي منجادي ماره دان بركات، "انق بودوه، تيدقكه اڠكاو تاهو بهوا راج شهراير تله برسومڤه اكن ملواتكن هاڽ ساتو مالم دڠن سأورڠ ڬاديس دان ممرينتهكنڽ اونتوق دبونوه كايسوقان هاريڽ؟ جك اكو بريكن اڠكاو كڤداڽ، دي اكن تيدور دڠنمو ساتو مالم ساج دان اكن مڽوروهكو ممبونوهمو كايسوقان هاريڽ، دان اكو هاروس ملاكوكنڽ، سبب اكو تيدق داڤت منولق ڤرينتهڽ." دي بركات، "ايه، اڠكاو هاروس مڽراهكن اكو كڤداڽ، والاوڤون دي اكن ممبونوهكو." سڠ ايه برتاڽ، "اڤ يڠ تله مراسوكيمو سهيڠڬ اڠكاو ايڠين ممبيناساكن ديريمو سنديري؟" دي منجواب، "ايه، اڠكاو هاروس مڽراهكن اكو كڤداڽ. اين تيدق بيسا دتاور-تاور لاڬي." ايهڽ، سڠ وازير، منجادي ماره، دان بركات، "نق، ءاورڠ يڠ بربوات جاهت، اخيرڽ اكن منموءي كسوليتن دان اورڠ يڠ تيدق مميكيركن عقيبة، دنيا اين اكن مموسوهيڽ. سباڬايمان دڽاتاكن دالم ڤريبهاس تركنل، ءاكو اكن دودوق مانيس، دمي ممنوهي كايڠينن-تاهوكو.ء اكو خواطر بهوا اڤ يڠ ترجادي ڤد كليدا دان ساڤي دڠن سي ڤدڬڠ، اكن ترجادي جوڬ ڤدمو." دي برتاڽ، "ايه، اڤ يڠ ترجادي ڤد كليدا، ساڤي، دان سي ڤدڬڠ." دي بركات: (برسمبوڠ)

قيصه ساڤي دان كليدا
اداله سأورڠ ڤدڬڠ يڠ معمور دان كاي-راي، يڠ هيدوڤ د ڤدلامن دان بكرجا د لادڠ. دي مميليقي باڽق اونتا دان ترنق سرتا ممڤكرجكن باڽق اورڠ اورڠ، دان دي ممڤوڽاءي سأورڠ استري دان انق-انق يڠ تله ديواس ماوڤون يڠ ماسيه كچيل. ڤدڬڠ اين منداڤت ڤڠتاهوان تنتڠ بهاس بيناتڠ، دڠن شرط بهوا جك دي مڠوڠكڤكن رحاسيانيا كڤد سساورڠ، دي اكن ماتي; كارنا ايت، مسكيڤون دي مڠتاهوي بهاس سڬالا جنيس بيناتڠ، دي تيدق مڠاتاكنڽ كڤد سياڤا ڤون، كارنا تاكوت دي اكن ماتي. سواتو هاري، كتيك اي سداڠ دودوق، دڠن استري دسمڤيڠڽ، دان انق-انقڽ برماءين د هادڤنڽ، دي ممندڠ ڤد سايكور ساڤي دان سايكور كليدا يڠ دڤليهاراڽ د رومه ڤرتانين ايت، دايكت دكت بق-بق ماكنن ترنق، دان مندڠر ساڤي ايت بربيچارا كڤد كليدا، "كاونكو يڠ سلالو وسڤادا، كوهراڤ اڠكاو منعمتي كينيامانن دان ڤلايانن يڠ اڠكاو داڤتكن. تانهمو دساڤو دان ديايري، دان مريك ملايانيمو، ممبريمو ماكنن دري بيجي-بيجين يڠ تله دييق، دان مناوركن كڤدامو اير يڠ جيرنيه دان سيجوق اونتوق دمينوم. اكو، سباليقڽ، دباوا كلوار يڠ د تڠه مالم اونتوق ممباجق. مريك مماسڠكن ڤد ليهيركو سسواتو يڠ مريك ناماكن كوك دان لوكو، مندوروڠكو سڤنجڠ هاري د باوه درأن چمبوق اونتوق ممباجق لادڠ، دان مڠهيلاكو ملبيهي كقواتنكو سمڤأي ڤيڠڬڠكو كويق، دان ليهيركو مڠلوڤاس. مريك ممڤكرجكنكو دري هاري ك هاري، ممباواقو كمبالي ڤد وقتو ڬلڤ، مناوركن كڤداكو بونچيس يڠ تربالوت لومڤور دان رومڤوت كريڠ يڠ برچمڤور ددق، دان ممبياركن ديريكو ملواتكن مالم د تمڤت يڠ ڤنوه اير كنچيڠ دان كوتورن. سمنتارا ايت اڠكاو براستراحة د اتس تانه يڠ ترساڤو برسيه، تله دبري اير دان دهالوسكن، دڠن كوتق ماكنن يڠ برسيه دان ڤنوه رومڤوت كريڠ. اڠكاو تيڠڬل دالم كينيامانن، كچوالي سكالي-سكالي ماجيكنمو سڠ ڤدڬڠ منوڠڬڠيمو سبنتر لالو كمبالي. اڠكاو اينق-اينق، سمنتارا اكو كلتيهن; اڠكاو تيدور، سمنتارا اكو ترجاڬ."

كتيك ساڤي ايت سلساي بربيچارا، سي كليدا برڤاليڠ كڤداڽ دان بركات، "تندوق هيجاو، تڤت سكالي مريك مناماكنمو ساڤي، سبب اڠكاو تيدق ڤرنه منيڤو، مندڠكي، اتاو برلاكو كجم. كارنا كتولوسنمو، اڠكاو بكرجا دان مڠورس تناڬمو اونتوق مڽنڠكن يڠ لاين. بلوم ڤرنهكه كاو مندڠر ڤريبهاس، ءكارنا سيال، مريك برڬيڬس د جالن؟ء اڠكاو ڤرڬي ك لادڠ سجق ديني هاري اونتوق منريما سيكسأن باجق ايت سمڤأي اڠكاو تق تاهن لاڬي. جك اورڠ يڠ ممباجق ايت ممباومو كمبالي دان مڠيكتمو ڤد بق، تروسله كاو منندوق دان مڽرودوق دڠن تندوقمو، مڽڤق دڠن كاكيمو، دان ملڠوه ممينتا بونچيس، هيڠڬ مريك مڽوروڠكنڽ ڤدمو; سلانجوتڽ مولايله ماكن. لاين كالي، جك مريك ممباواكن ماكنن اونتوقمو، جاڠن ماكن دان بهكن جاڠن مڽنتوهڽ، تتاڤي باوا ساجله، لالو موندور دان برباريڠله د اتس رومڤوت كريڠ دان جيرمي. جك اڠكاو لاكوكن اين مك هيدوڤ اكن منجادي لبيه باءيق دان لبيه مڽنڠكن اونتوقمو دان اڠكاو اكن منداڤتكن كريڠنان."

سمبيل مندڠركن، ساڤي ايت مراسا يقين بهوا سي كليدا تله ممبريڽ نصيحت يڠ باءيق. دي مڠوچڤكن تريما كاسيه ڤدڽ، مموجي-مو توهن كارناڽ، دان مموهون رحمة-ڽ اونتوقڽ دان بركات، "سموڬ اڠكاو سلامت دري بهاي، كاونكو يڠ وسڤادا." سلاما ڤمبيچاراان اين برلڠسوڠ، ڤوتريكو، سڠ ڤدڬڠ مندڠركن دان ممهميڽ. ڤد هاري برايكوتڽ، سي توكڠ باجق منداتڠي رومه سڠ ڤدڬڠ دان، دڠن ممباوا ساڤي ايت، مماسڠكن كوك ڤد ليهيرڽ دان ممڤكرجكنڽ د لادڠ، تتاڤي ساڤي ايت تتڤ تيڠڬل د بلاكڠ. توكڠ باجق ايت مموكولڽ، تتاڤي منوروتي نصيحت سي كليدا، ساڤي ايت مڽمبوڽيكن راس ساكيتڽ، منجاتوهكن ديري، دان سي توكڠ باجق مموكولڽ لاڬي. مك ساڤي ايت باڠون دان جاتوه لاڬي سمڤأي مالم تيبا، كتيك سي توكڠ باجق ممباواڽ ڤولڠ، دان مڠيكتڽ ڤد بق. تتاڤي كالي اين ساڤي ايت تيدق ملڠوه اتاو مڽڤق-ڽڤق تانه دڠن كاكيڽ. سباليقڽ، دي مناريق ديري، منجاوهي بق ماكنن. كارنا هيرن، سي توكڠ باجق ممبريڽ بونچيس دان ماكنن ترنق، تتاڤي ساڤي ايت هاڽ ممبأوءي ماكنن ايت دان برباليق لاڬي دان برباريڠ اڬق جاوه د اتس رومڤوت كريڠ دان جيرمي، ملڠوه هيڠڬ ڤاڬي. كتيك سي توكڠ باجق تيبا، دي منموكن بق ماكنن سڤرتي كتيك دي منيڠڬلكنڽ، ڤنوه دڠن بونچيس دان ماكنن ترنق، دان مليهت ساڤي ايت برباريڠ منلنتڠ، همڤير تيدق برنفس، ڤروتڽ مڠڬمبوڠ، دان كامڤت كاكيڽ ترڠكت ك اتس. سي توكڠ باجق مراسا كاسيهن دان بركات كڤد ديريڽ سنديري، "دمي توهن، اي تمڤق لمه دان تيدق ممڤو بكرجا." لالو دي منداتڠي سڠ ڤدڬڠ دان بركات، "توان، سمالم ساڤي ايت تيدق ماو ماكن اتاو مڽنتوه ماكننڽ."

سڠ ڤدڬڠ، يڠ تله مڠتاهوي اڤ يڠ ترجادي، بركات كڤد سي توكڠ باجق، "ڤرڬيله منچاري سي كليدا يڠ چرديق، ڤاسڠكن ڤدڽ باجق ايت، دان ڤكرجكن اي سمڤأي توڬس ساڤي ايت سلساي." سي توكڠ باجق ڤرڬي، منجمڤوت كليدا، دان مماسڠكن كوك ڤد ليهيرڽ. لالو دي ممباواڽ ك لادڠ دان مڠهيلاڽ دڠن چمبوكن-چمبوكن سمڤأي اي مڽلساءيكن توڬس ساڤي ايت، دان سمنتارا ايت اي تروس دچمبوق دان دڤوكول هيڠڬ ڤيڠڬڠڽ كويق دان ليهيرڽ مڠلوڤاس. كتيك مالم تيبا سي توكڠ باجق ممباواڽ ڤولڠ، دان سي كليدا همڤير تيدق ممڤو مڽيريت كاكي يڠ مڽڠڬ توبوهڽ يڠ للاه دان تليڠاڽ تركولاي. سمنتارا ايت سي ساڤي مڠهابيسكن هاري ايت دڠن براستراحة. دي ماكن سلواراوه ماكننڽ، مينوم اير، دان برباريڠ ديام، مڠوڽه مامهنڽ دڠن نعمت. سڤنجڠ هاري اي سلالو مموجي-موجي نصيحت سي كليدا دان مموهونكن رحمة توهن اونتوقڽ. كتيك سي كليدا كمبالي ڤد مالم هاريڽ، ساڤي ايت برديري مڽلميڽ دان بركات، "سلامت مالم، كاونكو يڠ وسڤادا! اڠكاو تله ممبريقاو ڤرتولوڠن يڠ تق ترلوكيسكن، سبب سهارين اين اكو دودوق ڽامن. توهن ممبركتيمو." دڠن ممندم كمارهن، سي كليدا تيدق منجواب، تتاڤي بركات كڤد ديريڽ سنديري، "سموا اين ترجادي ڤدكو كارنا اكو ساله ڤرهيتوڠن. ءاكو اكن دودوق مانيس، تتاڤي تروس برڤيكير.ء جك اكو تيدق منموكن سواتو چارا اونتوق مڠمباليقن ساڤي اين ڤد كادأنڽ سمولا، اكو اكن ماتي." لالو دي منداتڠي بقڽ دان برباريڠ، سمنتارا ساڤي ايت تروس مڠوڽه مامهنڽ دان منشكوري رحمة توهن اتس ديريڽ.

"اڠكاو، ڤوتريكو، جوڬ اكن ماتي كارنا ساله ڤرهيتوڠن. جاڠن بركراس، دودوق ساجله دڠن تنڠ، دان جاڠن مڠونداڠ بهاي باڬي ديريمو سنديري. اكو مناصيحتيمو كارنا اكو ساڠت مڽيڠيمو ." ڬاديس ايت منجواب، "ايه، اكو هاروس منموءي راج، دان ايه هاروس مڽراهكن اكو كڤداڽ." سڠ ايه بركات، "جاڠن لاكوكن ايت." ڬاديس ايت بركراس، "اكو هاروس." سڠ ايه منجواب، "جك اڠكاو تتڤ بركراس، اكو اكن ملاكوكن اڤ يڠ دلاكوكن ڤدڬڠ ايت كڤد استريڽ." ڬاديس ايت برتاڽ، "ايه، اڤ يڠ دلاكوكن ڤدڬڠ ايت كڤد استريڽ؟" سڠ ايه بركات: (برسمبوڠ)
________________________________________________قيصه ڤدڬڠ دان استريڽ

ستله ڤريستيوا يڠ ترجادي ڤد كليدا دان ساڤي ايت، سي ڤدڬڠ دان استريڽ ڤرڬي كلوار ڤد مالم بولن ڤورنام منوجو كندڠ، دان دي مندڠر سي كليدا برتاڽ كڤد ساڤي ايت دڠن بهاسڽ سنديري، "دڠر، ساڤي، اڤ يڠ اكن اڠكاو لاكوكن بيسوق ڤاڬي، دان اڤ يڠ اڠكاو لاكوكن جك سي توكڠ باجق ايت ممباواكنمو ماكنن؟" ساڤي ايت منجواب، "اڤ يڠ اكن كولاكوكن كالاو بوكن منوروتيمو نصيحتمو دان منجالنكنڽ؟ جك دي ممباواكنكو ماكنن، اكو اكن برڤورا-ڤورا ساكيت، برباريڠ، دان مڠڬمبوڠكن ڤروتكو." سي كليدا مڠڬيليڠكن كڤالاڽ، دان بركات، "جاڠن لاكوكن ايت. تاهوكه اڠكاو اڤ يڠ كوديڠر دري ماجيكن كيت، سڠ ڤدڬڠ، كڤد سي توكڠ باجق؟" ساڤي ايت برتاڽ، "اڤ؟" سي كليدا منجواب، "دي بركات بهوا جك ساڤي ايت تيدق داڤت باڠون دان ماكن ماكننڽ، دي اكن ممڠڬيل سي توكڠ جاڬل اونتوق منجاڬلڽ دان مڠوليتيڽ دان اكن ممباڬيكن داڬيڠڽ اونتوق صدقه سرتا مڠڬوناكن كوليتڽ اونتوق كست. اكو مڠخواطركنمو، تتاڤي نصيحت يڠ باءيق سهاروسڽ كتو توروتي; كارناڽ، جك دي ممباواكنمو ماكنن، ماكنله دان جاڠن تمڤق لمس. جك تيدق ماكن، مريك اكن ممڠڬلمو دان مڠوليتيمو." ساڤي ايت بركنتوت دان ملڠوه.

ڤدڬڠ ايت بڠكيت دان ترتاوا كراس-كراس مندڠر ڤرچاكاڤن انتارا سي كليدا دان ساڤي ايت، دان استريڽ مننياينيا، "اڤ يڠ اڠكاو ترتاواكن؟ اڤاكه اڠكاو منرتوكن اكو؟" دي بركات، "تيدق." استريڽ برتاڽ، "چريتاكن ڤدكو اڤ يڠ ممبواتمو ترتاوا." دي منجواب، "اكو تيدق داڤت مڠاتاكنڽ ڤدمو. اكو خواطر اكن ممبوككن رحاسيا ڤرچاكاڤن انتارا بيناتڠ-بيناتڠ ايت." استريڽ برتاڽ، "اڤ يڠ ممبواتمو تيدق منچريتاكنڽ ڤدكو؟" دي منجواب، "راس تاكوت اونتوق ماتي." استريڽ بركات، "دمي توهن، اڠكاو بردوستا. اين چوما السن ساج. اكو برسومڤه دمي توهن، توهن سمستا عالم، بهوا جك اڠكاو تيدق منچريتاكن ڤدكو دان منجلسكن ڤڽباب ترتاوامو، اكو اكن منيڠڬلكنمو. اڠكاو هاروس مڠاتاكنڽ ڤدكو." لالو دي كمبالي ك رومه سمبيل منڠيس، دان تروس منڠيس هيڠڬ ڤاڬي هاري. ڤدڬڠ ايت بركات، "سيالن! كاتاكن مڠاڤ اڠكاو منڠيس. مينتله امڤونن ڤد توهن، دان جاڠن لاڬي برتاڽ-تاڽ دان تيڠڬلكن اكو دالم كداماين." استريڽ بركات، "اكو بركراس دان اكو تيدق اكن موندور." تركجوت مندڠر ڤركاتان استريڽ، ڤدڬڠ ايت مڽاهوت، "كاو بركراس! جك اكو منچريتاكن كڤدامو اڤ يڠ دكاتاكن سي كليدا ڤد ساڤي ايت، يڠ ممبواتكو ترتاوا، اكو اكن ماتي." استريڽ بركات، "يا، اكو بركراس، بهكن جك اڠكاو هاروس ماتي." دي بركات، "كالاو بڬيتو ڤڠڬيل سلوروه كلوارڬماو،" دان استريڽ ممڠڬيل كدوا ڤوتري مريك، اورڠ توا سرتا سانق-ساوداراڽ، دان ببراڤ تتڠڬ. ڤدڬڠ ايت مڠاتاكن كڤد مريك بهوا دي اكن ماتي، دان سموا اورڠ، توا ماوڤون مودا، انق-انقڽ، اورڠ-اورڠ يڠ بكرجا د تانه ڤرتانين ايت، سرتا ڤارا ڤلاين مولاي منڠيس سمڤأي رومه ايت منجادي تمڤت بركابوڠ. لالو دي ممڠڬيل سقسي-سقسي حكوم، منوليس وصية، موراسكن كڤد استري دان انق-انقڽ باڬين ككايأن مريك، ممبيبسكن ڬاديس-ڬاديس بودقڽ، دان مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل كڤد سلوروه كلوارڬڽ، سمنتارا سموا اورڠ، بهكن ڤارا سقسي، مراتڤ. لالو اورڠ توا استريڽ مندكتي وانيتا ايت دان بركات، "جاڠنله بركراس، سبب سواميمو تيدق مراسا يقين بهوا دي اكن ماتي كالاو ممبوككن رحاسيانيا، دي ڤستي تيدق اكن ملاكوكن سموا اين." وانيتا ايت منجواب، "اكو تيدق اكن مڠوبه ڤنديرينكو،" دان ستياڤ اورڠ منڠيس دان برسياڤ-سياڤ اونتوق بركابوڠ اتس كماتينڽ.

نه، ڤوتريكو شهرازد، دكيصحكن بهوا ڤدڬڠ ايت ممليهارا ليما ڤولوه ايكور ايم بتينا دان سايكور ايم جنتن د رومهڽ، دان كتيك دي مراساكن كسدهن اكن منيڠڬلكن انق-انق سرتا سانق-ساوداراڽ، دي مرنوڠ دان برسياڤ-سياڤ اونتوق مڠوڠكڤكن رحاسيانيا، دي كبتولن مندڠر سايكور انجيڠ ميليقڽ بربيچارا دالم بهاس انجيڠ كڤد سي ايم جنتن، يڠ، سمبيل مموكول-موكول دان مڠڤق-ڠڤقكن سايڤڽ، برتيڠڬير د اتس توبوه سايكور ايم بتينا دان، ستله سلساي دڠنڽ، تورون دان كمودين ملومڤت لاڬي برتيڠڬير د اتس ايم بتينا لاينڽ. ڤدڬڠ ايت مندڠر دان مڠرتي اڤ يڠ دكاتاكن سي انجيڠ دالم بهاسڽ سنديري كڤد سي ايم جنتن، "تق تاهو مالو، ايم جنتن يڠ جيليق. تيدقكه اڠكاو مالو ملاكوكن حال سماچم ايت ڤد هاري سڤرتي اين؟" سي ايم برجنتن، "اڤ ايستيميواڽ هاري اين؟" انجيڠ ايت منجواب، "تيدقكه اڠكاو تاهو بهوا ماجيكن دان صحابة كيت سداڠ بركابوڠ؟ استريڽ منونتوت اڬر دي ممبوككن رحاسيانيا، دان جك دي ممبوككنڽ، دي ڤستي اكن ماتي. دي سداڠ برادا دالم كسوليتن اين، برسياڤ-سياڤ اونتوق بركابوڠ كارناڽ، سمنتارا اڠكاو مڠڤق-ڠڤقكن سايڤي عيماو دان ناءيق-تورون دري توبوه ايم بتينا يڠ ساتو ك ايم بتينا يڠ لاين. تيدقكه اڠكاو مراسا مالو؟" ڤدڬڠ ايت مندڠر ايم جنتن منجواب، "كاليان بودوه، كاليان ڬيلا! ماجيكن كيت مڽتاكن ديريڽ بيجقسان، تتاڤي ترڽات دي تولول، سبب دي هاڽ مميليقي سأورڠ استري، دان دي تيدق تاهو باڬايمان مناڠنيڽ." انجيڠ ايت برتاڽ، "اڤ يڠ سهاروسڽ دلاكوكنڽ ترهادڤ استريڽ؟"

ايم جنتن ايت منجواب، "سهاروسڽ دي مڠمبيل سباتڠ چابڠ كايو ايك، مندوروڠ استريڽ ك كامر، مڠونچي ڤينتو، دي منجاتوهي توبوه استريڽ دڠن باتڠ ايت، دان مموكوليڽ تنڤا بلس كاسيهن سمڤأي كاكي دان تاڠنڽ ڤاته دان استريڽ برتيرياق، ءاكو تيدق لاڬي مڠيڠينكن اڠكاو منچريتاكن ڤدكو اتاو منجلسكن ڤدكو اڤ ڤون جوڬ.ء دي هاروس تروس مموكوليڽ سمڤأي استريڽ كاڤوق سعمور هيدوڤڽ، دان وانيتا ايت تيدق اكن منداتڠيڽ لاڬي دالم حال اڤ ڤون. جك دي ملاكوكن اين، دي اكن تتڤ هيدوڤ، دان هيدوڤ دالم كداماين، دان تيدق اكن اد لاڬي كسدهن تتاڤي دي تيدق تاهو باڬايمان ملاكوكه حال اين." نه، ڤوتريكو، شهرازد، كتيك ڤدڬڠ ايت مندڠر ڤمبيچاراان انتارا انجيڠ دان ايم جنتن ايت، دي ملومڤت باڠون دان، ستله مڠمبيل سباتڠ چابڠ كايو ايك، مندوروڠ استريڽ مماسوكي كامر، دان مڠونچي ڤينتو. لالو دي مولاي مموكولي دادا دان باهو استريڽ تنڤا بلس كاسيهن، دان تروس مموكوليڽ سمڤأي وانيتا ايت برتيرياق-تيرياق مينتا دكاسيهاني، منجيريت-جيريت، "تيدق، تيدق، اكو تيدق ايڠين مڠتاهوي اڤ ڤون،" سمڤأي دي كللاهن مموكوليڽ دان ممبوك ڤينتو. استريڽ كلوار دڠن ڤنوه ڤڽسالن، سواميڽ بلاجر مڠواساءي كادأن، دان سموا اورڠ بربهاڬيا، دان بربهاڬيا، دان ڤركابوڠن ايت بروبه منجادي ڤرايأن كڬمبيراان.

"جك اڠكاو تيدق ملونقكن سيكڤي عيماو، اكو اكن ملاكوكن ترهادڤي عيماو، اڤ يڠ دلاكوكن ترهادڤي عيماو اڤ يڠ دلاكوكن ڤدڬڠ ايت ترهادڤ استريڽ." ڤوتريڽ بركات، "قيصه-قيصه سماچم ايت تيدق اكن مڠهالڠيكو اونتوق تتڤ مڠاجوكن ڤرمينتأنكو. جك ايه ماو، اكو داڤت منچريتاكن باڽق قيصه سماچم ايت. ننتي، جك ايه تيدق برسديا مڽراهكن اكو كڤد راج شهراير، اكو اكن منموءيڽ سنديري تنڤا سڤڠتاهوان ايه دان مڠاتاكن كڤداڽ بهوا ايه تله منولق مڽراهكن اكو كڤد اورڠ سڤرتي دي دان بهوا ايه ايري هاتي ڤد ماجيكن ايه يڠ منداڤتكن سأورڠ ڬاديس سڤرتيكو." سڠ وازير برتاڽ، "هاروسكه اڠكاو ملاكوكن اين؟" ڤوتريڽ منجواب، "يا، اكو هاروس."

دالم كادأن للاه دان كهبيسان تناڬ، وازير ايت ڤرڬي منموءي راج شهراير دان، ستله منچيوم تانه د هادڤنڽ، مڠاتاكن كڤداڽ تنتڠ ڤوتريڽ، دان منمبهكن بهوا دي اكن مڽراهكن ڬاديس ايت كڤداڽ مالم ايت جوڬ. سڠ راج تركجوت دان بركات، "وازير، باڬايمان موڠكين اڠكاو مڽراهكن ڤوتريمو ڤدكو، سداڠكن اڠكاو تاهو بهوا اكو اكن، دمي توهن ڤنچيڤتا لاڠيت، ممرينتهكنمو اونتوق ممبونوهڽ كايسوقان هاريڽ دان جك اڠكاو منولق، اكو اكن ممبونوهمو ڤولا؟" دي منجواب، "راج دان جونجوڠن همبا، همبا تله منچريتاكن سڬالا سسواتوڽ دان منجلسكن سموا اين ڤدڽ، تتاڤي دي تيدق ماو مندڠر دان بركراس اكن منماني اندا مالم اين." سڠ راج مراسا سنڠ دان بركات، "ڤرڬيله منموءيڽ، ڤرسياڤكن دي، دان باواله دي منموءيكو منجلڠ مالم.

وازير ايت تورون، مڠولڠ ڤسان سڠ راج كڤد ڤوتريڽ، دان بركات، "سموڬ توهن تيدق مميسهكنكو دريمو." ڤوتريڽ ساڠت بهاڬيا دان، ستله ممڤرسياڤكن ديريڽ دان مڠڤق اڤ يڠ دڤرلوكنڽ، ڤرڬي منموءي اديقڽ، دينازرد، دان بركات، "ديق، دڠركن باءيق-باءيق اڤ يڠ كوكتاكن كڤدامو. جك اڠكاو داتڠ دان مليهت بهوا سڠ راج تله سلساي دڠنكو، كاتاكنله، ءكق، جك اڠكاو بلوم مڠنتوق، چريتاكن كڤد كامي سبواه دوڠيڠ.ء لالو اكو اكن مولاي مندوڠڠ، ده حال ايت اكن ممبوات سڠ راج مڠهنتيكن ڤربواتنڽ، مڽلامتكن هيدوڤكو سنديري، دان ممبيبسكن رعيت." دينازرد منجواب، "باءيقله."

كتيك مالم تيبا وازير ايت منجمڤوت شهرازد دان ڤرڬي برسامڽ منموءي راج شهراير يڠ اڬوڠ. تتاڤي كتيك شهراير ممباواڽ ك تمڤت تيدور دان مولاي منچومبوڽ، ڬاديس ايت منڠيس، دان كتيك سڠ راج مننياينيا، "مڠاڤ اڠكاو منڠيس؟" دي منجواب، "همبا ممڤوڽاءي سأورڠ اديق، دان همبا ايڠين مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل كڤداڽ سبلوم فاجر." لالو سڠ راج ممرينتهكن اونتوق منجمڤوت سي اديق، يڠ سڬرا داتڠ دان تيدور د باوه تمڤت تيدور. كتيك مالم برجالن، دي باڠون دان منوڠڬو سمڤأي راج سلساي ممواسكن ديريڽ دڠن كاكقڽ، شهرازد، دان كيني مريك بنر-بنر ترجاڬ. لالو دينازرد ممبرسيهكن تيڠڬوروكنڽ دان بركات، "كق جك كاو بلوم مڠنتوق، چريتاكن كڤد كامي ساله ساتو دوڠيڠمو يڠ اينده اونتوق مڠيسي مالم، سبلوم اڠكاو مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل ڤدكو ننتي ڤاڬي، سبب اكو تيدق تاهو اڤ يڠ اكن ترجادي ڤدمو بيسوق." شهرازد برڤاليڠ ڤد سڠ راج دان بركات، "بوليهكه همبا مموهون اجين ڤدوك اونتوق مندوڠڠ؟" سڠ راج منجواب، "بوليه،" دان شهرازد ساڠت ڬمبيرا دان بركات، "دڠركن:" (برسمبوڠ)

مالم ڤرتام - قيصه ڤدڬڠ دان جين

دكيصحكن، واهاي راج يڠ بيجقسان دان بهاڬيا، بهوا دهولو كالا هيدوڤلاه سأورڠ ڤدڬڠ يڠ معمور دان مميليقي ككايأن برليمڤه-رواه سرتا أواڠ دان كاون د ستياڤ نڬري. دي ممڤوڽاءي باڽق استري دان انق-انق سرتا ممليهارا باڽق بودق دان ڤلاين. سواتو هاري، ستله مموتوسكن اكن بركونجوڠ ك لوار نڬري، دي مڠمبيل ڤربكلن، مڠيسي كنتوڠ ڤلانڽ دڠن برلاڤيس-لاڤيس روتي دان كورما، مناءيقي كودڽ، دان بيرڠكت ڤرڬي. سلاما برهاري-هاري دان برمالم-مالم، دي برادا دالم ڤرجالنن د باوه ليندوڠن توهن سمڤأي دي تيبا د تمڤت توجوانڽ. ستله مڽلساءيكن اوروسنڽ، دي كمبالي ك رومه دان كلوارڬڽ. دي بڤرڬيان سلاما تيڬ هاري، دان ڤد هاري كامڤت، كتيك كبتولن مليهت سبواه كبون بواه-بواهن، دي مماسوكيڽ اونتوق مڠهيندري ڤانس دان مندوهكن ديريڽ دري سينر ماتهاري د تڠه ڤادڠ تربوك. دي منداتڠي سبواه مات اير د باوه سباتڠ ڤوهون كناري دان، ستله مڠيكت كودڽ، دودوق د دكت مات اير، مڠلواركن دري كنتوڠ ڤلانڽ ببراڤ لاڤيس روتي دان سڬڠڬم كورما، دان مولاي ماكن، دڠن ملمڤركن بيجي-بيجي كورماڽ ك كانن دان ك كيري سمڤأي مراسا چوكوڤ كينياڠ. لالو دي بڠكيت، برودو`، دان ملقساناكن شلت.

تتاڤي بارو ساج دي شلت، دليهتڽ سيسوسوق جين توا، دڠن ڤدڠ د تاڠن، برديري دڠن كدوا كاكيڽ د اتس تانه دان كڤالاڽ د تڠه اون. جين ايت مندكتيڽ سمڤأي اي برديري د دڤنڽ دان برتيرياق، "باڠونله، اڬر اكو بيسا ممبونوهمو دڠن ڤدڠ اين، سباڬايمان اڠكاو تله ممبونوه ڤوتراكو." كتيك ڤدڬڠ مليهت دان مندڠر جين ايت، دي مراسا تاكوت دان ترهڽق. دي برتاڽ، "توان، كارنا كجاهتن اڤ سهيڠڬ اڠكاو ايڠين ممبونوهكو؟" جين ايت منجواب، "اكو ايڠين ممبونوهمو سبب اڠكاو تله ممبونوه ڤوتراكو." سي ڤدڬڠ برتاڽ، "سياڤا يڠ تله ممبونوه ڤوترامو؟" جين ايت منجواب، "اڠكاو تله ممبونوه ڤوتراكو." سي ڤدڬڠ بركات، "دمي توهن، اكو تيدق ممبونوه ڤوترامو. كاڤن دان دڠن چارا باڬايمان حال ايت ترجادي؟" جين ايت منجواب، "تيدقكه اڠكاو دودوق، مڠلواركن ببراڤ كورما دري كنتوڠ ڤلانمو، دان ماكن دڠن ملمڤركن بيجي-بيجي ايت ك كانن دان ك كيري؟" سي ڤدڬڠ منجواب، "يا، ميمڠ." جين ايت بركات، "اڠكاو تله ممبونوه ڤوتراكو، سبب كتيك اڠكاو ملمڤركن بيجي ايت ك كانن دان ك كيري، كبتولن ڤوتراكو سداڠ ليوات دان ترلمڤاري ساله ساتو بيجي ايت دان ماتي كارناڽ، دان كيني اكو هاروس ممبونوهمو." سي ڤدڬڠ بركات، "واهاي توانكو، تولوڠ جاڠن ممبونوهكو." جين ايت بركات، "اكو هاروس ممبونوهمو سباڬايمان اڠكاو تله ممبونوهڽ - اوتاڠ ڽاوا باير ڽاوا." سي ڤدڬڠ بركات، "سسوڠڬوهڽ كامي اداله ميليق توهن دان كڤد ڽ له كامي اكن كمبالي. تيدق اد ككواسأن دان كقواتنكو، سلامتكنله اكو توهن يڠ مها بسر، يڠ مها اڬوڠ. جك اكو ممبونوهڽ، حال ايت ترجادي تنڤا كوسيڠاجا. معافكنله اكو." جين ايت مڽاهوت، "دمي توهن، اكو هاروس ممبونوهمو سباڬايمان اڠكاو ممبونوه ڤوتراكو." لالو دي مرڠڬوتڽ دان، ستله ملمڤركنڽ ك تانه، مڠڠكت ڤدڠڽ اونتوق دتبسكن ڤدڽ. سي ڤدڬڠ مولاي مراتڤ دان منڠيسي كلوارڬڽ دان استري سرتا انق-انقڽ. سكالي لاڬي، جين ايت مڠڠكت ڤدڠڽ اونتوق دييونكن سمنتارا سي ڤدڬڠ منڠيس تروس سمڤأي اير متنيا كريڠ، دان بركات، "تيدق اد ككواسأن دان كقواتنكو، سلامتكنله اكو توهن يڠ مها بسر، يڠ مها اڬوڠ." لالو دي مولاي برشعير:

هيدوڤ ڤوڽا دوا هاري; يڠ ساتو كداماين، يڠ ساتو كلسوان،
دان ڤوڽا دوا سيسي; كيكهاواتيرن دان كبهاڬين،
تاڽله دي يڠ مڠجيك كيت دڠن كمالڠن،
"اڤاكه تقدير، كچوالي يڠ ڤاتوت دچاتت، منينداس؟
تيدقكه اڠكاو ليهت بهوا باداي يڠ مڠماوق، مڠهيمبوس
هاڽ مڽرڠ ڤوهون-ڤوهون يڠ ڤاليڠ تيڠڬي،
دان د انتارا باڽق لادڠ يڠ هيجاو دان تندوس،
هاڽ يڠ بربواه لبت يڠ ترتيمڤوك ببتان،
دان دري بينتڠ-بينتڠ يڠ تق ترهيتوڠ د كولوڠ لاڠيت،
تياد يڠ ڬرهان كچوالي بولن دان ماتهاري؟
ڤيكيركنله باءيق-باءيق تنتڠ هاري-هاري ايت، كتيك سداڠ اينده،
لوڤا اكن كبوروكن-كبوروكن يڠ دتاقدركن اونتوقڽ.
اڠكاو تڤرداي اوليه مالم-مالم يڠ تنڠ،
نامون د تڠه كتنڠن مالم كسدهن منچكام."

كتيك سي ڤدڬڠ تله سلساي دان برهنتي منڠيس، جين ايت بركات، "دمي توهن، اكو هاروس ممبونوهمو، سباڬايمان اڠكاو ممبونوه ڤوتراكو، والاوڤون اڠكاو منچوچوركن اير مات داره." سي ڤدڬڠ برتاڽ، "هاروسكه اڠكاو ملاكوكنڽ؟" جين ايت منجواب، "اكو هاروس،" دان مولاي مڠايونكن ڤدڠڽ.

تتاڤي ڤاڬي هاري منجلڠ شهرازد، دان دي منجادي ترديام، ممبياركن راج شهراير تربكر اوليه راس ايڠين تاهو اونتوق مندڠر كلنجوتن قيصه ترسبوت. لالو دينازرد بركات كڤد كاكقڽ، شهرازد، "سوڠڬوه سبواه قيصه يڠ انيه دان اينده!" شهرازد مڽاهوت، "اين بلوم اڤا٢ دبنديڠكن دڠن اڤ يڠ اكن كوچريتاكن كڤدامو ايسوق مالم، جك سڠ راج بركنن مڠمڤوني ديريكو دان ممبياركن اكو هيدوڤ. قيصهڽ اكن جاوه لبيه باءيق دان مڽنڠكن." سڠ راج مرنوڠ سنديري، "اكو اكن مڠچواليكنڽ سمڤأي اكو مندڠر كلنجوتن قيصه ايت; لالو اكو اكن ممرينتهكن اونتوق ممبونوهمو كايسوقان هاريڽ." كتيك فاجر مڽيڠسيڠ، ڤاڬي ڤون تيبا، دان ماتهاري تربيت; سڠ راج منيڠڬلكن رواڠن اونتوق مڠوروسي مسئله-مسئله كراجأن، دان سڠ وازير، ايه شهرازد، مراسا هيرن دان سنڠ. راج شهراير بكرجا سڤنجڠ هاري دان كمبالي ڤولڠ ڤد مالم هاريڽ ك تمڤت تيڠڬلڽ دان ناءيق ك تمڤت تيدور برسام شهرازد. لالو دينازرد بركات كڤد كاكقڽ، شهرازد، "ايو، كق، جك اڠكاو بلوم مڠنتوق، چريتاكن كڤد كامي ساله ساتو دوڠيڠمو يڠ اينده اونتوق مڠيسي مالم." سڠ راج بركات، "هندقله ايت كلنجوتن قيصه تنتڠ جين دان سي ڤدڬڠ، سبب اكو ايڠين مندڠرڽ." شهرازد منجواب، "دڠن سنڠ هاتي، راج يڠ باءيق دان بهاڬيا." (برسمبوڠ)
________________________________________________

دكيصحكن، واهاي راج يڠ بيجقسان دان بهاڬيا، كتيك جين ايت مڠايونكن ڤدڠڽ، سي ڤدڬڠ برتاڽ لاڬي، "هاروسكه اڠكاو ممبونوهقكو؟" دان جين ايت منجواب، "يا." لالو سي ڤدڬڠ بركات، "تولوڠ بريكن وقتو ڤدكو اونتوق مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل كڤد كلوارڬاكو دان استريكو سرتا انق-انقكو، ممباڬي-باڬي ككايأنكو د انتارا مريك، دان منونجوق ڤارا والي. لالو اكو اكن كمبالي، اڬر اڠكاو داڤت ممبونوهكو." جين ايت منجواب، "اكو خواطر بهوا جك اكو ملڤسكنمو دان ممبريمو وقتو، اڠكاو اكن ڤرڬي دان ملاكوكن اڤ يڠ اڠكاو ايڠينكن، تتاڤي تيدق اكن كمبالي." سي ڤدڬڠ بركات، "اكو برسومڤه اكن منڤتي جنجيكو اونتوق كمبالي، كارنا توهن يڠ بركواس د سورڬ دان د بومي منجادي سقسيكو." جين ايت برتاڽ، "براڤ لاما وقتو يڠ اڠكاو ڤرلوكن؟" سي ڤدڬڠ منجواب، "ساتو تاهون، سهيڠڬ اكو داڤت چوكوڤ مڠماتي انق-انقكو، مڠوچڤكن سلامت تيڠڬل كڤد استريكو، ملقساناكن كواجبن-كواجبنكو ترهادڤ مشاركت، دان كمبالي ڤد هاري تاهون بارو." جين ايت برتاڽ، "ماوكه اڠكاو برسومڤه دمي توهن بهوا جك اكو ملڤسكنمو ڤرڬي، اڠكاو اكن كمبالي ڤد هاري تاهون بارو؟" سي ڤدڬڠ منجواب، "يا، اكو برسومڤه دمي توهن."

ستله سي ڤدڬڠ برسومڤه، جين ايت ملڤسكنڽ دان دي مناءيقي كودڽ دڠن سديه دان منروسكن ڤرجالننڽ. دي ملاكوكن ڤرجالنن سمڤأي اخيرڽ تيبا د رومه دان برتمو دڠن استري دان انق-انقڽ. كتيك دي مليهت مريك، دي مراتڤ دڠن ڤراسان ڤاهيت، دان كتيك كلوارڬڽ مليهت كسدهن دان كسوسهنڽ، مريك مولاي منچلاڽ كارنا ڤريلاكوڽ، دان استريڽ بركات، "سواميكو، اڤ يڠ ترجادي دڠنمو؟ مڠاڤ اڠكاو برسديه، ڤدحال كامي سداڠ برڬمبيرا، مرايكن كڤولڠنمو؟" دي منجواب، "باڬايمان تيدق سديه، سداڠكن اكو هاڽ اكن هيدوڤ ستاهون لاڬي؟" لالو دي منچريتاكن كڤد استريڽ تنتڠ ڤرتموانڽ دڠن جين ايت دان ممبريتاهوكنڽ بهوا دي تله برسومڤه اكن كمبالي ڤد هاري تاهون بارو، اڬر جين ايت داڤت ممبونوهڽ.

كتيك مريك مندڠر اڤ يڠ دكاتاكنڽ، ستياڤ اورڠ مولاي منڠيس. استريڽ مموكول-موكول وجهڽ سمبيل مڠلوه دان مموتوڠ رمبوتڽ، ڤوتري-ڤوتريڽ مراتڤ، دان انق-انقڽ يڠ ماسيه كچيل-كچيل منڠيس. ايت اداله هاري بركابوڠ، كارنا سموا انق-انق بركومڤول د سكليليڠ ايه مريك اونتوق منڠيس دان ساليڠ مڠوچڤكن سلامت برڤيسه. هاري برايكوتڽ دي منوليس وصيةڽ، ممباڬي-باڬي صدقه، دان مڽلڠڬاراكن ڤڠاجين اونتوق ممباچ ايات-ايات القرءان د رومهڽ. لالو دي ممڠڬيل سقسي-سقسي حكوم دان اتس كسقسين مريك ممبيبسكن بودق-بودق دان ڬاديس-ڬاديس بودقڽ، ممباڬي-باڬيكن ككايأنڽ د انتارا انق-انقڽ يڠ لبيه توا، منونجوق والي-والي باڬي انق-انقڽ يڠ ماسيه كچيل، دان ممبريكن كڤد استريڽ باڬينڽ سسواي دڠن ڤرجنجين ڤركاويننڽ. دي ملواتكن سيسا وقتوڽ برسام كلوارڬڽ، دان كتيك تاهون ايت منجلڠ اخير، كچوالي وقتو يڠ دڤرلوكن اونتوق ملاكوكن ڤرجالنن، دي مڠمبيل اير وودهو، منديريكن شلت، دان، دڠن ممباوا كاين كافنڽ سنديري مولاي برڤاميتان كڤد كلوارڬڽ. ڤوترا-ڤوتراڽ مڠڬنتوڠي ليهيرڽ، ڤوتري-ڤوتريڽ مراتڤ، دان استريڽ منڠيس. كسدهن مريك مناكوتكنڽ، دان دي مولاي تريسق، كتيك دي مملوق دان منچيوم انق-انقڽ سباڬاي تندا ڤرڤيسهن. دي بركات كڤد مريك، "انق-انق، اين اداله كهندق دان كتنتوان توهن، سبب مأنسي ايت دچيڤتاكن اونتوق ماتي." لالو دي برباليق دان، ستله مناءيقي كودڽ، ممولاي ڤرجالننڽ سياڠ دان مالم سمڤأي دي تيبا د كبون بواه-بواهن ڤد هاري تاهون بارو.
دي دودوق د تمڤت دولو دي ماكن كورما، مننتي كداتاڠن جين ايت دڠن هاتي يڠ برت دان مات بركاچ-كاچ. كتيك سداڠ مننتي، سأورڠ لاكي-لاكي توا، منونتون سايكور كيجڠ دڠن تالي، مندكتي دان مڽلميڽ، دان دي ممبالس سلام ايت. اورڠ توا ايت برتاڽ، "كاون، مڠاڤ اڠكاو دودوق د سيني د تمڤت تيڠڬل جين-جين دان ابليس؟ سبب د كبون يڠ برهنتو اين تيدق اد يڠ منداتڠكن كبايكن/" ڤدڬڠ ايت منجواب دڠن منچريتاكن كڤد لاكي-لاكي توا ايت اڤ يڠ تله ترجادي اتس ديريڽ دان جين ايت، دري اول هيڠڬ اخير. اورڠ توا ايت ساڠت هيرن اكن كستياان ڤدڬڠ ايت كڤد جنجيڽ دان بركات، "جنجيمو سوڠڬوه هيبت،" دان منمبهكن، "دمي توهن، اكو تيدق اكن ڤرڬي سمڤأي اكو مڽقسيكن اڤ يڠ اكن ترجادي ڤدمو دڠن جين ايت." لالو دي مولاي دودوق د سمڤيڠڽ دان برچاكڤ-چاكڤ. كتيك مريك سداڠ برچاكڤ-چاكڤ.....

تتاڤي ڤاڬي هاري منجلڠ شهرازد، دان دي منجادي ترديام. كتيك فاجر مڽيڠسيڠ، دان داتڠ چهاي ڤاڬي، اديقڽ، دينازرد بركات، "دوڠيڠ يڠ بنر-بنر انيه ده اينده!" شهرازد منجواب، "بيسوق مالم اكو اكن منچريتاكن دوڠيڠ يڠ لبيه انيه دان لبيه اينده دري اين." (برسمبوڠ)
________________________________________________________________________________________________
ريڠكسن چريتا
حكاية-حكاية ايت برلاكو ڤد زمن سسسنيد دان برمولا دڠن شهراير، سأورڠ مهاراج ڤرسي. مهاراج ايت ممرينته سبواه ڤولاو يڠ تيدق ديناماكن "انتارا اينديا دڠن چينا" (دالم ايديسي-ايديسي مودن برداسركن ترنسكريڤ-ترنسكريڤ عرب، بڬيندا اياله مهاراج اينديا دان چينا).

ترڤرنجت دڠن كچورڠن استريڽ، شهراير ممبونوهڽ. مڠڠڬڤ بهاوا سموا وانيتا جوڬ چورڠ، بڬيندا ممرينتهكن وازيرڽ اونتوق منداڤتكن استري يڠ بارو ستياڤ مالم (دالم ببراڤ ۏرسي، ستياڤ تيڬ مالم). سلڤس مڠهابيسكن ساتو مالم دڠن استريڽ، بڬيندا اكن منجالنكن حكومن ماتي ك اتسڽ ڤد وقتو صبح. عمالن اين برتروسن اڬق لاما، سهيڠڬ شهرازد، سأورڠ انق ڤرمڤوان وازير يڠ بيجق، ممبنتوق رانچڠن دان سچارا سوكاريلا منجادي استري شهراير.
دڠن بنتوان اديق ڤرمڤوانڽ، دينازرد، شهرازد مڠهابيسكن برجم-جم ستياڤ مالم سلڤس ڤركهويننڽ دڠن مهاراج ايت، اونتوق منچريتاكن حكاية-حكاية كڤد بڬيندا. ستياڤ كالي سوقتو صبح، شهرازد اكن برهنتي ڤد بهاڬين سوسڤينس سوڤاي بڬيندا اكن منڠڬوهكن حكومن ماتي ك اتسڽ كران ايڠين مڠتاهوي اخير چريتا. اخيرڽ، شهرازد مڠورنياكن بڬيندا دڠن تيڬ انق للاكي. اوليه سبب بڬيندا تله ديقينكن اوليهڽ اكن كستياان سأورڠ استري، مك ديكري ايت دمنسوخكن.

Read more.....